Tovar v akcii:

bežná cena 2,95 €
naša cena 2,50 €
skladom
bežná cena 2,40 €
naša cena 2,00 €
skladom
bežná cena 2,30 €
naša cena 1,90 €
skladom

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup v Galantérií MS

1. Základné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

Predávajúci a kupujúci plne rešpektujú a súčasné uznávajú elektronickú formu komunikácie za záväznú, platnú a v súlade so zákonom č. 108/200 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, kde je takýto vzťah chápaný ako zmluva uzavieraná na diaľku. Elektronická forma komunikácie medzi zmluvnými stranami sa teda realizuje prostredníctvom internetovej siete: https://www.galanteriams.sk/ alebo pomocou elektronickej pošty: galanteriams@gmail.com

Nákup tovaru v tomto internetovom obchode môže uskutočniť fyzická aj právnická osoba, v prípade dodržania stanovených pravidiel. Použitím webovej stránky internetového obchodu a realizovaním objednávky, dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok, na zmenu ktorých, si v prípade potreby, predávajúci vyhradzuje právo.

Vymedzenie základných pojmov:

predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.galanteriams.sk/ (e-shopu),

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim,

tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu https://www.galanteriams.sk/ ,

objednávka - riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, pričom elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a ceny tovaru,

kúpna cena – kúpna cena produktov alebo služieb v ponuke internetového obchodu,

súvisiace náklady – najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),

kúpna zmluva – zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej akceptáciou predávajúcim, na základe ktorej je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu a súvisiace náklady.

 

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom:

-    internetovej stránky: https://www.galanteriams.sk/
-    e-mailom: galanteriams@gmail.com

Kúpna zmluva

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Pri podaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Podmienkou pre nadobudnutie platnosti elektronickej objednávky je kompletne vyplnený formulár, obsahujúci potrebné náležitosti a údaje. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Maximálna lehota dodania tovaru je 30 dní (od dátumu objednania).

Pri každej objednávke je potrebné aby kupujúci uviedol:

             Fyzická osoba          Právnická osoba    

- meno a priezvisko

- poštovú a fakturačnú adresu

- telefónny kontakt

- e-mailovú adresu

- obchodné meno

- adresu sídla

- telefónny kontakt

- e-mailovú adresu

- IČO, DIČ, IČ DPH       

 

Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov je:

Mgr. Marcela Juráňová, Družstevná 277/4A, 028 01 Zábiedovo, IČO: 50 786 792, zapísaná dňa 7.03.2017 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Námestove, číslo živnostenského registra: 560-22771 (ďalej len ,,prevádzkovateľ").

Kontakté údaje správcu:

e-mail: galanteriams@gmail.com

telefonický kontakt: 0902 333 257

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok:

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na eshope: https://www.galanteriams.sk/, poskytuje svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutá osoba (kupujúci) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle  nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

Účel spracovania osobných údajov:

Osobné údaje kupujúceho budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité na účely obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, teda na uzavretie kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napr. reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom eshopu: https://www.galanteriams.sk/ medzi kupujúcim a prevádzkovateľom. Pre vybavenie objednávky kupujúci posyktuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a platobné údaje. Telefónny kontakt a e-mail slúžia aj ako komunikačný prostriedok (informácie ohľadom stavu objednávky). 

Evidencia IS osobných údajov: 

Tretie strany:

Ďalšími príjemcami osobných údajov kupujúceho sú: Webareal, s.r.o. (firma zabezepčujúca prevádzku eshopového systému), WebHouse, s.r.o. (správca serverov), Websupport s.r.o. (poskytovateľ domény), Heureka (spracovanie emailov pre zasielanie dotazníka spokojnosti), Slovenská pošta a DPD (prepravcovia zásielok), GoPay (sprostredkovateľ platieb z platobnej brány). Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy.

Práva dotknutej osoby (kupujúceho):

Na základe písomnej žiadosti má kupujúci:

- právo na opravu (kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnil ich, ak sú neúplné),

- právo na výmaz (kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby - v prípade, ak už tieto údaje nie sú viac potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania),

- právo na prenosnosť údajov (kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné),

- právo namietať (kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva - najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií),

- právo na odvolanie súhlasu (kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil),

- právo na prístup k informáciám (kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, kupujúci má právo získať prístup k nim. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti),

- právo na podanie sťažnosti u dozorného úradu v prípade ak sa kupujúci domnieva, že ochrana jeho osobných údajov bola porušená. Návrh musí obsahovať: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. Vzor návrhu bude zverejnený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov. 

 

3. Cena, platobné a dodacie podmienky

Ceny, ktoré sú uvedené v našom internetovom obchode sú platné a to v čase objednania tovaru. Ceny tovarov sú konečné, avšak v cene nie sú započítané prepravné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zasielaná spoločne s tovarom a súčasne tiež slúži ako dodací list.

 Platba za tovar sa realizuje 3 spôsobmi a to:

a) platba bankovým prevodom / vklad na účet b) platba na dobierku (pri prevzatí tovaru)
Názov účtu: MARCELA JURÁŇOVÁ c) platba pri osobnom odbere tovaru
Číslo účtu: SK68 8360 5207 0042 0573 4065 d) platba platobnou kartou

V prípade obdŕžania objednávky zo zahraničia sa poštovné náklady počítajú individuálne a to na základe hmotnosti zásielky a štátu, do ktoré sa tovar zasiela!

Dodacia lehota plynie od obdŕžania záväznej objednávky, podmienkou je však získanie všetkých podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre včasne vybavenie dodávky. Termín dodania tovaru zákazníkovi je zvyčajne 2-3 dni, maximálne 30 dní.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

a) Stornovať objednávku môže kupujúci bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to kontaktovaním na mail: galanteriams@gmail.com

b) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené a doručené písomnou formou alebo mailom a tiež musí obsahovať všetky údaje slúžiace na identifikáciu produktu, či spotrebiteľa. Odstúpenie musí byť v uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho a to na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu teda znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, musí byť v pôvodnom obale s príslušnými dokumentmi, ktoré sa týkajú predmetného produktu (dokumenty obdŕžané pri jeho kúpe). Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnou formou odstúpenia sa rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Formulár o odstúpení môžete poslať elektronickou alebo písomnou formou:

 /fotky47907/Formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf

c) Pri dodržaní uvedených podmienok zo strany spotrebiteľa, predávajúci po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy, prevezme tovar späť a do 15 dní vráti vopred dohodnutým spôsobom spotrebiteľovi platbu zaplatenú za produkt alebo službu, ktorá bola uhradená kupujúcim po uzatvorení kúpnej zmluvy.

d) Kupujúci  nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak:

- ide o tovar zhotovený podľa individuálnych požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- ide o tovar, ktorý podlieha skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,

- ide o tovar v uzavretom ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený (vzhľadom na ochranu zdravia a z hygienických dôvodov).

 

5. Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci je zodpovedný za vady, ktoré má poskytnutý tovar pri prevzatí kupujúcim, avšak nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru. Predávajúci nie je zodpovedný za vadu pri tovaroch, kde bola dojednaná nižšia cena a tiež nezodpovedá za rýchlo sa kaziace veci a použité veci. Predávajúci zodpovedá za príslušné vady len počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu na tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze je potrebné realizovať najneskôr v nasledujúci deň po kúpe.

Záručný list sa vystaví na žiadosť kupujúceho. Pri uplatňovaní reklamácie je postačujúci doklad o kúpe. Spotrebiteľ je povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a iných priložených dokladov. Ak má tovar vadu, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená alebo môže požadovať výmenu veci, ak je vada tovaru neodstrániteľná.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodným zásahom do výrobku, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa a tiež vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Pri uplatňovaní reklamácie odporúčame spotrebiteľovi kontaktovať predávajúceho a poskytnúť mu informácie o produkte, ktorý vykazuje vadu a tiež spôsoby prejavovania tejto chyby. Na základe poskytnutých informácií predávajúci odporučí spotrebiteľovi postup pri vybavovaní reklamácie.

Za vybavenú reklamáciu sa považuje ukončenie reklamačného konania a to odovzdaním opraveného výrobku, výmena tovaru, vrátenie ceny výrobku, uplatnenie určitej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia a aj odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

6. Záverečné ustanovenia

Vyššie uvedené obchodné podmienky platia na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že sa pred realizáciou objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Obchodné podmienky tejto internetovej stránky boli ustanovené a sformulované v dobrej viere a za účelom splnenia zákonných podmienok, či úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy a podmienky medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

NGNlNDg4ND